Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Ikke
tilgjengelig

Bunndyr på fire stasjoner i Øyern

Rapportnummer: 92 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøkurs for lærere fra Lynghaug skole holdt 7.oktober 1993,

Rapportnummer: 91 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forsuringsstatus for Hordaland

Rapportnummer: 90 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nyare trugsmål mot vassforsyninga

Rapportnummer: 89 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En teknisk- økonomisk vurdering av Lift-Up fôr- og dødfisksamler

Rapportnummer: 88 Utgitt: 1993

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: -

Vigdarvatnets kapasitet som resipient for mærbasert oppdrett

Rapportnummer: 87 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Resipientforhold og egnete kloakkløsninger i Sauda kommune

Rapportnummer: 86 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A., Å.åtland, A.Bjørklund & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-016-5

Kalkingsprogram for Litledalsvassdraget i Etne

Rapportnummer: 85 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-012-2

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av egnete kultiveringstiltak for fiskebestandene i Tranetjørna og Fjellvatnet på Askøy

Rapportnummer: 84 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En teknisk / økonomisk vurdering av Lift-Up Kombi fôr- og dødfisksamler

Rapportnummer: 83 Utgitt: 1993

Forfatter(e): G.H.Johnsen, A.Kambestad, G.B.Lehmann, Å.åtland, M.Fauske, A.K.Steinseide & O.H.Slaattelid

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av egnete metoder for vedlikeholdelse av stammene av anadrom fisk i Eianevassdraget

Rapportnummer: 82 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1992

Rapportnummer: 81 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund,A., G.H.Johnsen, Å.åtland & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-011-4

Straumen, rapport nr. 3. Tilstandsvurdering for 1991 for Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 80 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk

Rapportnummer: 79 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund,A & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-009-2

Resipientundersøkelse av Storavatn og Selsvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 78 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Lehmann, G. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-010-6

Vurdering av Liervatnets egnethet som resipient for mærbasert fiskeoppdrett

Rapportnummer: 77 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Enkel vurdering av vannkvalitet og vannbehandling i smoltanlegget til Marinkultur as

Rapportnummer: 75 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Vurdering av miljøpåvirkning på Bergesvatn av ny driftsform ved Skippersmolt

Rapportnummer: 73 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vannkvalitet og vannforsyning. Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen

Rapportnummer: 72 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Bjørklund, A., G.H.Johnsen, A.Kambestad & Å.åtland

ISBN: -

Fisk og fiskeinteresser. Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen

Rapportnummer: 71 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Åtland, Å. & A.Kambestad

ISBN: -

Forvaltningsplan for Krepse-bestanden i Moensvatnet, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 70 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: 82-7658-008-4

Kalkingsplan for Voss kommune 1992

Rapportnummer: 69 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Lehmann; G.B. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-007-6