Forskning og overvåkning

Rådgivende Biologer er et privateid konsulentselskap som i liten grad har muligheter til å drive med forskning. Vi ønsker likevel å være med på utvikle de fagfeltene vi har kompetanse på og frembringe ny kunnskap. Dette gjør vi i dag gjennom flere prosjekter, noen for egne midler og andre med ekstern finansiering.

Skjellanalyser

Vi har organisert en omfattende innsamling av skjellprøver fra sportsfisket etter laks og sjøaure. Innsamlingen har pågått siden 1999 i Sogn og Fjordane og Hordaland, og fra 2005 i Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom fiskeforvalterne i fylkene og fiskerettshaverne i de enkelte vassdragene.

Skjell er fiskens «ferdsskriver» og gir mye informasjon. Vi kan se hvor gammel fisken er, alder da den gikk ut fra elv, og det er mulig å beregne fiskens lengde ved ulik alder. Skjellesing er den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks. Skjellprøver kan også brukes til å gjøre genetiske analyser.

I de senere årene har dataene fra skjellanalysene medført til publisering av flere artikler.

Metodikkutvikling

Vi bruker egne midler til å utvikle noen av fagfeltene våre.

Vi tester blant annet metodikk for elektrofiske for å kunne gi sikrere estimering av ungfiskproduksjon i elver.

Overvåking

Overvåking av endringer i naturen er spennende og kan gi svar på viktige spørsmål som for eksempel behov for minstevannføring, gjengroingshastighet etter restaurering eller effekter av bevaringstiltak.  Et viktig spørsmål vi ofte prøver å svare på i våre rapporter er hvor mye en art eller populasjon tåler av påvirkning. Kunnskapen om dette er ofte mangelfull.

På oppdrag fra NVE og i samarbeid med Asplan Viak, overvåker vi lav- og mosefloraen i to vassdrag i Voss kommune, et vassdrag med naturlig vannføring og et vassdrag med utbygd småkraftanlegg. Målet med oppdraget er å gi konkret informasjon om hva som skjer med lav- og mosefloraen når vannføringen i vassdraget reduseres.

Transplantasjon

Som ledd i arbeidet med å bevare truede arter i Norge, har Rådgivende Biologer de siste årene fått midler til et transplantasjonsforsøk av den kritisk truede lavarten irsk hinnelav (Leptogium hibernicum). Prosjektet er et siste forsøk på å redde arten fra utryddelse.

Kontaktpersoner

Geir Helge Johnsen

Nestleder

Mobil: 971 05 910

E-post: geir.johnsen@radgivende-biologer.no

Mette Eilertsen

Nestleder - Fagansvarlig Land

Mobil: 473 96 376

E-post: mette.eilertsen@radgivende-biologer.no