Marine miljøundersøkelser

Rådgivende Biologer AS utfører alle former for marine miljøundersøkelser, og er akkreditert for prøvetaking av bunnsediment og prøvetaking litoral og sublitoral hardbunn, samt for faglige vurderinger og fortolkninger.

Vi har også vårt eget akkrediterte taksonomiske laboratorium for identifisering av marine organismer.

Oppdrett

Marine akvakulturanlegg er pålagt å overvåke bunnpåvirkning i anleggs- og overgangssonen, og vi har lang erfaring med utførelse av B- og C-undersøkelser (tidligere MOMB og MOMC), samt forundersøkelser etter NS 9410:2016, og ASC-C etter den internasjonale ASC-standarden.

Resipient

Vi utfører også marine bunnundersøkelser rundt utslippspunkt for avløpsvann eller utslipp tilknyttet industri, landbasert oppdrett e.l. Man undersøker da bunnforholdene i resipienten, dvs. vannforekomsten som er mottaker av utslippene.

Vi kan også utføre prøvetaking av vann og undersøkelser av fjæresonen hvor dette er aktuelt.

Rådgivende Biologer As har også erfaring med risikovurdering av forurenset sediment.

Kontaktpersoner

Joar Tverberg

Fagansvarlig Marin

Mobil: 959 68 812

E-post: joar.tverberg@radgivende-biologer.no

Stein Thon Klem

Spesialrådgiver

Mobil: 410 31 882

E-post: stein@radgivende-biologer.no