Naturkartlegging

Kartlegging av naturmangfold gjøres i forbindelse med en rekke ulike typer oppdrag.
Det er en grunnleggende del av virksomheten vår.

Vi har i mange år kartlagt viktige naturtyper etter metodikken i DN-håndbok 13, 15 og 19, det vil si naturtyper både på land, i ferskvann og i sjø. Artsdatabanken har utviklet et nytt system for beskrivelse av natur; Naturtyper i Norge (NiN), og vi har deltatt i uttesting og kartlegging etter NiN-systemet på land siden 2012.

Artskartlegging er også en del av vår virksomhet, med særlig fokus på forvaltningsrelevante arter, dvs. arter på norsk rødliste, ansvarsarter eller fremmede arter.

En viktig forutsetning for å drive med naturkartlegging er høy artskompetanse og god økologisk forståelse. Det krever ikke bare relevant utdanning, men også mange års felterfaring for å opparbeide dette. Alle våre biologer har mastergrad eller hovedfag i biologi og vi har ansatte med lang erfaring og kompetanse på mange ulike artsgrupper. Flere ansatte har også doktorgrad.

Vi påtar oss både små og store oppdrag, og samarbeider gjerne med andre rådgivere/konsulenter eller forskningsinstitusjoner om de største oppdragene.

Kontaktpersoner

Joar Tverberg

Fagansvarlig Marin

Mobil: 959 68 812

E-post: joar.tverberg@radgivende-biologer.no

Mette Eilertsen

Nestleder - Fagansvarlig Land

Mobil: 473 96 376

E-post: mette.eilertsen@radgivende-biologer.no