Skjøtsel og restaurering

Skjøtsel

Kystlynghei og slåttemark er typiske eksempler på naturtyper som har oppstått på grunn av menneskenes bruk gjennom lang tid. I disse naturtypene finner man arter som har tilpasset seg denne bruken, og mange av disse artene er sjeldne eller rødlistede. Kystlynghei og slåttemark er også rødlistede naturtyper, i tillegg til å være utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

For å ivareta disse naturtypene med tilhørende arter er det viktig med skjøtsel. Slått og brenning er noen av tiltakene som brukes. I tillegg er fjerning av problemarter ofte et viktig tiltak. Vi gir råd og bidrar med kunnskap til skjøtsel av slike områder. Vi utarbeider både skjøtselsplaner og forvaltningsplaner.

Restaurering

Våtmarker er viktige leveområder for en rekke arter og bidrar med viktige økosystemtjenester som flomdemping, vannrensing, karbonlagring, biodiversitet og opplevelsestjenester. Betydelige deler av norske våtmarker er påvirket av inngrep eller bruk. Restaurering av våtmark er et viktig tiltak både med tanke på bedring av økologisk tilstand og for å redusere klimagassutslipp.

Rådgivende Biologer har deltatt på flere restaureringsprosjekter som miljørådgivere i tett samarbeid med forvaltning og entreprenør. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bistå med!

Kontaktperson

Mette Eilertsen

Nestleder

Mobil: 473 96 376

E-post: mette.eilertsen@radgivende-biologer.no