Taksonomisk laboratorium

Vårt akkrediterte taksonomiske laboratorium utfører artsbestemmelse og indeksberegning etter gjeldende standarder av marin bløtbunnsfauna og marine makroalger (fjæresamfunn). Laboratoriet utfører for det meste artsbestemming for Rådgivende Biologer AS sine egne prosjekter, men utfører også arbeid for eksterne.

Prøver av marin bløtbunnsfauna for kvantitative undersøkelser blir sortert og identifisert på laboratoriet. Artssammensetningen av små organismer i sedimentet, som flerbørstemark, muslinger, slangestjerner og diverse krepsdyr, er avhengig ikke bare av det naturlige habitatet, men informerer også om mulig påvirkning av forurensing på sjøbunnen. Spesielt organisk forurensing blir fanget opp ved slike undersøkelser.

Marine makroalger i fjæresonen blir brukt som indikatorer for vannkvalitet fordi algene er i varierende grad tilpasset vannforhold med høyt nærstoffinnhold. Mange alger kan identifiseres under feltarbeidet i fjæren, men for noen arter trengs det lupe og mikroskop. Da blir algene tatt med til laboratoriet.

Arbeidet på taksonomilaboratoriet har strenge rutiner for intern og ekstern kvalitetskontroll, som inkluderer sammenligning av prøver med andre konsulentselskaper og ekstern validering av referansesamlinger. Vi har faglig samarbeid med blant annet Universitetsmuseet i Bergen.

Kontaktperson

Christiane Todt

Fagansvarlig Taksonomi

Mobil: 991 58 629

E-post: christiane.todt@radgivende-biologer.no