Vassdragstiltak

I de fleste norske vassdrag er det gjort inngrep som påvirker levekårene for fisk og andre organismer, eksempelvis kraftregulering, flomsikring eller fjerning av kantvegetasjon.

I de fleste tilfeller er det mulig å gjenskape et godt livsmiljø i vassdraget, men dette krever en grundig analyse av situasjonen, slik at man setter inn riktige tiltak på riktig sted.

Rådgivende Biologer AS utfører kartlegging av inngrep, habitatkvalitet og flaskehalser for fiskeproduksjon i elver, bekker og innsjøer, og foreslår konkrete tiltak for å bedre habitatkvalitet og bestandstilstand for fisk og andre organismer.

Vi bistår også ved praktisk gjennomføring av tiltak i felt, eksempelvis etablering av gyteområder, steinutlegg og rognplanting.

Kontaktpersoner

Harald Sægrov

Seniorrådgiver

Mobil: 404 12 738

E-post: harald.saegrov@radgivende-biologer.no